Make your own free website on Tripod.com[ ישאר ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

1.18 MB תנכות WinZip 8
(אטב) הנורחאה הסריגב תיראלפופה ץוויכה
wzbeta32.exe
1.07 MB אטבה תסריגב Cute ftp 4 cute.zip
0.150 MB תירביעב קר ויק יס יאל המודה הנכות vcm.zip
0.970 MB תויורשפא הברה םע הלועמ ftp תנכות ws_ftp32.zip
19 MB 4.71 השדחה הסרגב פייקסטנ n32e471.exe
1.6 MB ימ תוארל תרשפאמ
סנכנה לע םיטרפ לבקלו רתאל תמא ןמזב סנכנ
 
hcsetup.exe
185 MB סקוניל הלעפהה תכרעמ phatlinux32.zip
1.7 MB תונשל תרשפאמ Icq Plus
לוקבו היצמינאב הארמבICQה בוציע תא
iplus202.zip
1.5 MB תקדובה הנכות
תנקתמ ףאו 2000-תנשל בשחמה תומיאת תא
y2kdiag.exe
0.35 MB רוטלומא
יתיבה בשחמב ןשיטסילפ ינוס יקחשמל
bleem-v1_2.zip
43 MB םיסקפ תחילשל דחוימ WinFax 9
קארקה +Word ךרד םג רשפא - תונולחל
Winfax9.zip
crkwinfx.zip
1.80 MB הנורחאה הסריגב תונומתב הייפצל ACDsee 2.42 Acdc32242.exe
0.01 MB הנכות
ןורכיז תוללוזש תונכותה ןהימ ךינפב תפשוחש
Wintop.zip
1.8 MB תנכות
קארקה ללוכ 3.5 הסריגב תיראלופופה FTPה
Cute.exe
Crkftp35.zip
9.5 MB תונולחל םיטנופ תנכהל הנכות ffx25eval.exe
0.03 MB בשמל רבכע ינמיס ךמצעל ןכה cm97set.exe
5.6 MB םיכמסמ תאירק תרשפאמ- 4 הסרגב Acrobat Reader ar405eng.exe
0.65 MB םינווגמו םיבר םיטקפא תלעב לוק דוביעל  GoldWave gwave402.zip
2.5 MB תרשפאמה הנכות
רתויב יעוצקמו לק ןפואב םירתא בוציע
style110.exe
0.16 MB הנכותה
תרוויעה הדלקהה תטיש דומילל תמסרופמה
rab.zip
1 MB הדלקה י"עש עקר תנכות
הנומתב תופצל תרשפאמ ןימי רותפכה לע
pvu32131.exe
1.2 MB תדעוימה הנכות
 2000גאבל ותוא הניכמו דבלב 95תונולחל
win95y2k.exe
1.8 MB הנכות 
דועו טנרטניא יפד ללוכ םיכמסמ ךל האירקמה
wtalktry.exe
1.6 MB תלטבמה הנכות
תרשפאמו Windowsה לש לוחכה ךסמה תא (!דואמ ץלמומ) תוסרוקש תונכותמ עדימ ליצהל וליפא
nortoncg.zip
1.95 MB     תונולחל וישכע Ace יצבקל ץוביקה תנכות winace1x.exe
1.3 MB הנכות
תונולח תרוצת ןפוא תא הנשמ רשא הבינגמ  שוטניקמ הז וליאכ גיצהל תרשפאמ
דואמ ץלמומ
wblind10.zip
0.7 MB בשחמב ןורכיזה תדובע ןפוא תא ץיאמ memoturbo.exe
1.2 MB יאל בינגמ ףסות
רתא ותואל רבוחמ ימ תוארל רשפאמ ויק יס
 אצמנ התאש Online
icq_surf.exe
4+2 MB הבירצ תרשפאמ
Nero4056-ל גורדיש תדרוהל   הגמ800 דע 1483-5324-5234-7245-9896 :דוקה
nero40.exe
7 MB  Final DirectX 7 directx7,zip
0.97 MB םיקחשמל 3DFX רוטלומא 3dfx.zip
6.90 MB תירביעל תילגנאמ םוגרתל תיראלפופה הנכותה bab99hb.exe
5.08 MB ICQ תיראלפופה הנכותה לש השדחה הסריגה icq99b
2 KB BOISה לש דוקה תא תפשוחה הנכות pasbois.com
0.5 MB יטסגרה יעוציב רופישלו יוביגל הנכות rescue98.exe
1.8 MB (אלמה) 2.5cהסריגב וישכע MP3 תעמשהל הצופנה הנכותה winamp2.5cfull.exe
1.2 MB תשרה ךרד תורידחו תופקתמ תריצעל הלועמ הנכות install.exe
2 MB AUTORUN טירפת תריצי רשפאמ ברוצ ילעבל דחוימב ams20pro.exe
1 MB השדחה הסריגב IRCל תיראלופופה הנכותה

mirc56t

0.94 MB וארד לרוקו 5 פושוטופב תירביע תביתכ רשפאמ easheb21.exe
0.99 MB ררולפסקאו פייקסטנב םג םיפצנש תירבעב םירתא תביתכל easweb10.exe
0.98 MB תשרל תורבחתה תקידבל תיראלופופה הנכותה NET MEDIC nm.exe
0.147 MB  -לטניא ידבעמל הקידב תנכות
בשחמב אצמנ תמאב דבעמ הזיא תקדוב

cpuid.exe

0.9 MB    7.00 הסריגב וישכע תיראלפופה ץוויכה תנכות

winzip7.exe

12.5 MB הנורחאה הסריגה
PAINT SHOP PRO Ver 6 Beta לש
Psp6b1.exe
5 MB ICQל הרחתמ הנכות

Odigo.exe

2.3 MB MJPG טמרופל AVI טמרופמ ריממ

Dvm431dx.exe

2.9 MB ( הילע םימלשמ כ"דבש) האלמה הסריגב G2 Plusinst.zip
0.6 MB רשפאמ
תירביעב ןפדפדב הדלקהה ןולחב תורישי שופיח

netx100.exe

1.7 MB GOZILA
GETRIGHTמ רתוי ץלמומ 3.5 הסריגב

gozila.exe

2.52 MB

האלמה הסריגה
 םיטרסה תרימש רשפאמ VIVOה ןגנ לש
!!ןיאגאלפ אלל הנכותב היפצ רשפאמו ןפדפדהמ

vivopwrp.exe

0.33 MB

ויק יס יאל טפוסורקימ לש הרחתמה 
( ויקיסיאהמ תועדוה אורקל רשפאמ)

mmessetup.exe

1.87 MB

הנכותה
4 תסריגב וישכע םיצבק תדרוהל תירלופופה

getright4beta3.exe

0.52 MB

תומכ ירחא בוקעל תרשפאמ
קזבל םלשל ךרתצת המכו שלוג התאש ןמזה

Billy130.exe

0.31 MB לייאמיא תנכותל ראוד תכישמ תרשפאמ
YAHOO בו HOTMAILב ךלש הליגרה

cwebmail.exe

0.2 MB

ליגרה קסידהמ תורישי MP3 ל םיריש תרמה

canna120.exe

0.7 MB

הצירפה ללוכ ICQה ךרד תילוק חחושל

qtinso9.zip

0.27 MB תלבק תרשפאמ
!!תשרל םירבוחמ אל םא וליפא ICQל תועדוה

signal.zip

2.2 MP

תינכדע הסריגב תונכותל יטסגר ירפסמל תירלופופה הנכותה 2000 OSCAR

oscar2k.zip

1.8 MB

תרשפאמו ICQל המוד הנכות
תשרב ףד ותואב םיפוצה םישנא רושיק

gooey10.exeילארשיה ףיכה רתאל תורומש תויוכזה לכ
http://move.to/kef
* ONLINE רשק ונתיא רוציל ידכ וצחיל *