Make your own free website on Tripod.com
םירבחה לע דובעל ךיא
רבכעב ילאמשה רותפכה לעו Shift-ה שקמ לע תינמז-וב ץחל ,בשחמב ץבוק רומשל תנמ לע
"98 תואיגש"
ןומה ,שיש םינבצעמ רתויה םיקירטה דחא
םואתפ תוצפוק תואיגש ןומה ןומה ןומה ןומה

Kb21


??ילש "הדובעה ןחלוש" הפיא
ןחלוש ול ךלוה םויה עצמאב םואתפ הככ
םוקמ םושל הדובע

Kb235


"תונולח"ב תואיגש ףצר
דע ,ינשה ירחא תחא ועיפוי תואיגש לש ףצר
"תעדל ומצע תא דבאי" טושפ בשחמהש

Kb175


?הלאמש וא הנימי
הנימי םוקמב "ןוויכ" דבאי תצק ךלש רבכעה
ךפהלו הלאמש ךלי אוה

Kb98


טומריפ
לע ץחלת אל םא "קחמי" ךלש חישקה קסידה
"לטב" רותפכ

Kb239


?טפוסורקיממ העדוה
העדוהה,"טפוסורקיממ העדוה" רבחל וחלש
תויטאריפה תונכותל עגונב תצק ותוא דיחפת
םילארשיל דחוימב,שמתשמ אוה ןהב

Mb1.1

?הקיחמ
קסיד דראהה לש תילאטוט "הקיחמ"
Kb217


 ! Cancel
הז לוטיב לע רתוי ץחלתש המכ ,טיהל דוע
...רוזעי אל טושפ

Kb21


ןוויכ דבאמ Win98
דוערל ליחתי טושפ ךלש ךסמה
Kb5


?קוחמל הצור התאש חוטב התא םאה
...תוררב הברה ךל וראשי אל
Kb29