Make your own free website on Tripod.com
... שדח המ זא
שרית חדד
-תרמוא דדח תירש
םכתא תויהל ףיכ יל היה הבר הדות

זאודניוומ האיציל לילצכ םישל בינגמ
ICQ בעברית יש כזה דבסר בלעדי באתר הכיף
רבד הזכ שי - תירבעב ICQ
ףיכה רתאל ידעלבו שדח
םכלש ICQל גודריש םכל השעי הז ץבוק
תירבעל לוכה תא ךופהיו


קוחצ לש ףיכ טמוקחדה
םיאשונ ינימ לכב תוחידב הברה םע הנכות
טנרטניאל םירבוחמ תויהל םיכירצ אל ,!תירבעב לכהו
תוחידבה תא אורקל ליבשב
move.to/kef ילארשיה ףיכה רתא ©