Make your own free website on Tripod.com

! רמז דחא לכ םואתפ

:תושעל ךירצש המ לכ רישל םכל אב םא זא
יקוירקה תנכות תא דירוהל .1
רישל םיצור םתאש יקוירקה ריש ץבוק תא דירוהל .2
הנכותה תא ליעפהל .3
...רישלו ןופורקימ רבחל .4םירישה תונכותה