Make your own free website on Tripod.com

שניים : שלמה ארצי / ריטהמה אני מבקש לי
לא הרבה את זה כל מה שיש לי
בסביבה בין הצער לאושר
מחפש לי טיפת אהבה


מה שאני מבקשת
זה דומה לפעמים מתכנסת
ושונאת לפעמים מסתפקת
בלנשק לך ת'דמעה

ככה זה כשיש שניים
מסתבר זה תמיד פעמיים
לדבר זה נותן לי ת'כוח
להתגבר גם על מאה מכות

ככה זה כשיש שניים,
זה הרבה, זה תמיד פעמיים,
לדבר - לא זה לא בשמיים
זה מה ש' גורם לי לבכות

לא תבכי - לא הפעם,
אל תלכי לא אחזיק מעמד מול
ים הבכי, ואם בא לך לזוז קצת
תרקדי, אני פה בסביבה

שים לי יד על פני
זה שוב מזכיר איך נישקת אותי פעם
מול העיר נעורינו היו אז מתוקים
כי שם הייתה אהבה

ככה זה כשיש שניים, מסתבר
זה זה תמיד פעמיים,
לדבר זה נותן לי ת'כוח
להתגבר גם על מאה מכות

ככה זה כשזה שניים
זה הרבה זה תמיד פעמיים
לדבר לא זה לא בשמיים
זה מה ש... גורם לי לבכות