Make your own free website on Tripod.com

בהיאחזות הנחל בסיני

נעמי שמר / יאיר רוזנבלום - להקת הנח"ל

בהיאחזות הנח"ל בסיני
המון דברים יפים ראו עיניי
כמו למשל חיילת יחפה
וצמתה מוטלת על כתפה
 

ובחצר היו החיילים
צולים דגים גדולים על גחלים
המון דברים יפים ראו עיניי
בהיאחזות הנח"ל בסיני

שם כל השרות והדליות והרינות
פסעו לאט בתוך שדירת קזוארינות
עם כל האור וכל הפנאי
אשר ראיתי בעיניי
אשר ראיתי בעיניי

בהיאחזות הנח"ל בסיני
אני ממש שיפשפתי את עיניי
כשראיתי מעשה כשפים
ספרי שירה קטנים על מדפים
 

שירי רחל וכוכבים בחוץ
כמו לפני שנות אלף בקיבוץ
אני ממש שיפשפתי את עיניי
בהיאחזות הנח"ל בסיני

כשכל השרות והדליות והרינות
פסעו לאט בתוך שדרת קזוארינות
עם כל האור - וכל הפנאי
אשר ראיתי בעיניי
אשר ראיתי בעיניי

בהיאחזות הנח"ל בסיני
אני לא האמנתי לעיניי
כשפתאום פגשתי בפינה
את ארץ ישראל הישנה

את ארץ ישראל האבודה
והיפהפיה והנשכחת
והיא כמו הושיטה את ידה
כדי לתת ולא כדי לקחת

אני לא האמנתי לעיניי
בהיאחזות הנח"ל בסיני
איך כל השרות והדליות והרינות
פסעו לאט בתוך שדרת קזוארינות
עם כל האור - וכל הפנאי
אשר ראיתי בעיניי
אשר ראיתי בעיניי

בהיאחזות הנח"ל בסיני
המון דברים יפים ראו עיניי
המון דברים יפים שבגללם
רציתי לחבק שם את כולם
 

ללחוש לפרצופים הנבוכים
הו מי יתנני במדבר מלון אורחים
עם כל השרות והדליות והרינות
אפסע לאט בתוך שדרת קזוארינות
עם כל האור - וכל הפנאי
אשר ראיתי בעיניי
במו עיניי
במו עיניי