Make your own free website on Tripod.com

יש פרחים

הראית איזה יופי שרעד ברוח סתיו
שדה זהב דעך באופק
והדליק נרות חצב

הראית איזה אודם שצעק למרחקים
שדה דמים היה שם קודם
ועכשיו הוא שדה פרחים


אל תקטוף נערי יש פרחים שבני חלוף
יש פרחים שעד אין-סוף
נשארים במנגינה

אל תקטוף נערי יש פרחים שבני חלוף
יש פרחים שעד אין-סוף
עם המנגינה

הראית מה השחיר שם
שדה קוצים הוא נערי
שהיה עזוב בקיץ
ועכשיו הוא שדה חריש

הראית מה הלובן
נערי זה שדה בוכים
דמעותיו הפכו לאבן
אבניו בכו פרחים


אל תקטוף נערי יש פרחים שבני חלוף
יש פרחים שעד אין-סוף
נשארים במנגינה

אל תקטוף נערי יש פרחים שבני חלוף
יש פרחים שעד אין-סוף
עם המנגינה