Make your own free website on Tripod.com

העיירה שלי / אריק סיני


רחוב ישן בצהרי היום
לצדיו בתים עם גג אדום
במספרה ממול יושב אדון
מסתפר

פסי רכבת חוצים שדה
וגשר מעל הפסים חוצה
מכולת בית מלון
בית דואר בלי חלון


כן כך נראית
העיירה שלי
אם תעצור
אולי תראה אותי

ואם אתה
נמצא כבר בסביבה
דע לך שכאן
הזמן לא הכרחי


הנפח את הפח חתך
ועוד כמה חורים קדח
הוא בונה חלון לבית המלון
מתפרנס

גברת שמידט אשתו של הקצב
תמיד אומרת "זה המצב"
עשבים שוטים
כלבים וחתולים


כן כך נראית העיירה שלי
אם תעצור אולי תראה אותי
ואם אתה נמצא כבר בסביבה
דע לך שכאן הזמן לא הכרחי

סולו גיטרה

רחוב ישן בצהרי היום
לצדיו בתים עם גג אדום
במספרה ממול יושב אדון
מסתפר

פסי רכבת חוצים שדה
וגשר מעל הפסים חוצה
מכולת בית מלון
בית דואר בלי חלון

כן כך נראית העיירה שלי
אם תעצור אולי תראה אותי
ואם אתה נמצא כבר בסביבה
דע לך שכאן הזמן לא הכרחי

כן כך נראית העיירה שלי
אם תעצור אולי תראה אותי
ואם אתה נמצא כבר בסביבה
דע לך שכאן הזמן לא הכרחי

כן כך נראית העיירה שלי
אם תעצור אולי תראה אותי
ואם אתה נמצא כבר בסביבה
דע לך שכאן הזמן לא הכרחי