Make your own free website on Tripod.com

תני סיבה / בנזיןאת יודעת שניסיתי להגיע בחמש
אבל איך שהתעוררתי
בשעון היה כבר שש
אז נרדמתי עד שקמתי
במצב נפשי איום
והבנתי שהלך לי כל היום

לא יודע מה קורה לי
למה כלום לא מסתדר
זה לגמרי לא ברור לי
אם זה שבר או משבר
איך לרדת מהחבל
שעליו אני תלוי
לבדי אני רק שבר כלי חצוי

לא אל תברחי לי
לא לא אל תלכי לי
תני לי לבוא אליך עכשיו

אם תתני לי להוכיח
לעצמי ולעצמך
אז עכשיו אני מבטיח
שיותר לא נסתבך
והכל יהיה בסדר
לא יהיו עוד עניינים
בשבילך הבאתי זר של שושנים

לא אל תברחי לי
לא לא אל תלכי לי
תני לי לבוא אליך עכשיו

לא אל תצחקי לי
לא לא אל תבכי לי
תני לי סיבה לחזור למוטב...