Make your own free website on Tripod.com

פרפרים לבנים / אורי בנאי
{לחץ על מקש הרווח (המקש הארוך) להתקדם עם המילים}

 

עוד הריח שלך עלי מאתמול
ועוד הטעם שלך בפה
אני רוצה לדעת הכל מהכל
מה בעצם אומר
כל זה

עוד נושר עלה מהעץ
על החול
ועוד צומח אחר חדש
אני רוצה לצייר לי עולם
עם מכחול
בצבעים של מתוק
מדבש

פזמון

פרפרים לבנים, שוב עפים לאור
כמו השירים, הסיפורים
נכנסים לתוך הנפש פנימה

שוב אותה התחושה שכדאי להמשיך
ושאפשר להרים מבט
גם כששוקעת השמש, גם כשמחשיך
שנינו יחד אני
ואת

פזמון

פרפרים לבנים, שוב עפים לאור
כמו השירים, הסיפורים
נכנסים לתוך הנפש פנימה
נכנסים לתוך הנפש פנימה

פתיחה

פזמון

פרפרים לבנים - שוב עפים לאור
כמו השירים, הסיפורים
נכנסים לתוך,
פרפרים לבנים - שוב עפים לאור
כמו השירים, הסיפורים
נכנסים לתוך הנפש פנימה
נכנסים לתוך הנפש פנימה

סולו גבוה

עוד הריח שלך עלי מאתמול....