Make your own free website on Tripod.com

תומוסריפ
רבכעב ילאמשה רותפכה לעו Shift-ה שקמ לע תינמז-וב ץחל ,בשחמב ץבוק רומשל תנמ לע
תירלולס תרושקת
ןופלט ירישכמ םע בבותסהל ךירצ אל רבכ
וא םיינישב לשמל םתוא ןיקתהל טושפ רשפא
...םינוש ףוג יקלחב
וקאטה ךלמ
גיהנמ ושארבו םוסרפ עסמב ואצי לב-וקאט
םלועב רתויב קיחצמה בלכה - שדחה וקאטה
וקאטה ךלמ
לב-וקאט תא ךרבמ וקאטה בלכוקאטה ךלמ
וקאטה תכפהמוקאטה ךלמ
םניחב וקאט"הלוק הקוק טאיד"
הקשמה לש תרכומ ךכ לכה תמוסרפה לע הידוראפ
Mb1.08

ןובס
בלכל וליפא הז תא השוע הזה ןובסה לש חירה
Kb932


רפיב תונקל הבוט הביס
,רפיב תונקל תניוצמ הביס ןתונ הזה גוזה
.ענכשי אל םולכ ,םכתא ענכשי אל הז םא

Mb3.5


ףנרקו ונרב השעמ
ונר לע קלדנ ףנרק
Kb844


אפגאל תמוסרפ
אוהו "ןונח"ב םיב תורגתמ תוכיתח שולש
"םימרויה תמקנ" הז המ ןהל הארמ

Kb1330