Make your own free website on Tripod.com

םירוצי


השבכה
קחשת ,קהפת ,ךסמה לע ךלתש הדומח השבכ
!הנהמ רתוי הברה בשחמב הדובעה תא השעתולרומ לא
,םכילא ףנחתי והשימש הז םיכירצ םתאש המ םא
!לא הז - םיחלצומו םיפי םתא המכ םכל ריכזי

הניזופת
ףחרת ,ךסמב םכל בבותסת המותכה הניזופת
.םידומח םירבד דוע השעתו ןולחל ןולח ןיב
רדנלבב עדרפצ
.םכתא בילעהל קר תעדוי תאזה עדרפצה
ללכושמ רדנלב ךותב םג איה ,הרעצלו ,םכלזמל
המ הל ריהבהל ישפוח ושיגרה .תויוריהמ 10 לע
.תרמוא איהש תויוטשה לע םכתעד


לגורקמב ליברג
קינעת תאזה תינכותה ?עדרפצב ללעתהל םכל קיפסה אל
,ןבצעמו בוהצ ליברג אצמנ וכותבש לגורקמ לע הטילש םכל
.עיתפמ (אל)ה ףוסה דע םכתוא בילעהלו םייאל דיפקיש


ןטפקה
םינמזב רכזהל םיצור ?אבצל םיעגעגתמ
חטשב בבותסמ היה ר"סרהש ,םיבוטה
גוסהמ תינכות דוע ?םלוכ תא דיחפמו
!ןטפקה םע קר ,הניזופתהו השבכה לש


עשעשמ


םינצוחה רתאמו קרוס
ונומכ שממ םיארנ םה םאה ?ונביבס םיבבותסמ םינצוח םאה
!טלחהב ?םיריכמ ונחאש והשימ תומדב ונל םיברוא טושפו
רתאת םא עירתתו רוזיאה תא םכרובע קורסת תאזה הנכותה
םא ךסמה לע די תקירס יפ לע קודבל םג הלוכי איה .םינצוח
הקירס בצמב הריאשהל םג ןתינ .רבעב םינצוח י"ע ףטחנ והשמ
!םכרוזיאב ףטחנ וא ןצוח רתאתש םעפ לכב עירתת איהו עקרב


םינב יתורשב תוגהנתה
םיעמטנש םייתוברת םיללכ שי תוירוביצ תונתשמב םג
עשעשמו ןטק ןחבמ והז .ןמזה ךשמב ,םינבה ,ונב
וליאל םאתהב שמתשנ הנתשמ וזיאב רוחבל שי ובש
יזוחא תוחפ הפ שי תונבל .תוסופת רבכ תונתשמ
...המ םושמ ,החלצה
!חירסמ ינש םוי
םיאצוי תינכותה ירצוי ,הנומתב םיאור םתאש יפכ
וליפא םהו ,ינש םוי אוה הזה והשמה .והשמ דגנ
םיצירעמה ןודעומ לש ןשיה רישה תא ץפשל וחרט
.קיחצמ .םהלש ןונמיהל סואמ יקימ לשבשחמל הרגאיו
,תילאוטריו הרגאיו תחקל םילוכי םיבשחמ םג
םע םיסחי לוהינב םהל ינויחה קלח לידגהלו
!שמתשמהרשפאמו תישיא םכלא הנופ רבעשל ס"ש ר"וי
ןווכל תוסנל ילבו ןיטולחל ישפוח ןפואב ,םכל
וא םשא אוה םאה - הלאשה לע תונעל ,םכתא
!םשא אוהש םירמוא םכתא הארנ .אל


םיקחשמ


(...בוט עמשנ אל "הקירי רודכ") לובטיפס
תוסיפ םיקרוי ונייה וכרדש ןטקה רוניצה תא םירכוז
קחשמב ?תונוש "תורטמ" רבעל תונטקו תולגלוגמ ריינ
!םכלש ריינה יעילק םע הרומב אקווד עוגפל םכילע הז
תומדל דואמ המוד הרומהש ואצמת בוט וטיבת םא)
(!קראלק רמ - הנשי היזיולט תרדיסב הרומ

םינותיעה קלחמ
םיבשחמה תפוקתב ירלופופ קחשמל השדח הסריג
םינותיע קלחמ רענ םימלגמ םתא קחשמב .תמדקומה
תוביתל םינותיע קורזל ךירצו םיינפוא יבג לע ענה
.םיישק םכילע ומירעי דועו תורוב ,תוינוכמ .ראודה
קחשמ םהבש ,םינושארה יסיפה ימימ ידגא קחשמ
ימינפה לוקמרהמ םיפוצפיצו קורי לש םינווג 4 םע
הסרגה - םעפה .היגולונכטה איש בשחנ בשחמה לש
...היגלטסונ .םישדח םיבשחמ לע לעפתש


ךתצובקב .רכממ טושפו ותוטשפב עיתפמ קחשמ
םידלי תצובקב גלש ירודכ םע םימחלנה םידלי 3
.הגמ 1 - ארונ אל לבא לודג הפיט ץבוקה .םירחא


ךירצש ימ לכל הלצה טושפ אוה הזה קחשמה
.(דחאל ומצע תא בשוח וא) ןטק דלי קיסעהל
.םינוש םיקלח תרזעב תוריפל םיפוצרפ ונב


ןיינעמ


טסקטה תא הפ ביצמ ינא ,יהשימ לש השקב תובקיעב
סקסב ,חכשש ימל ,קסועה ,דרא ןיראק לש םסרופמה
בייח ינא ,הרוחב לכ אל) .הרוחב לש הטבמ תדוקנמ
.דרוו ץבוק .(הצצה הווש טלחהב לבא ,ףיסוהלםיעבצה חתנמ
זאו תוחפ יכהל הפי יכההמ םיעבצ גרדל םכילע
,םכלש יפואה ינייפאמ תא הרצקב חתנת תינכותה
.דמחנ .םכירושיכו םכיתופיאש
םינוש םיצבק


יפרג ורטניא - שאטס
גשומ יצח םוש םהל ןיאש םירתא המכב בבותסמ הזה ץבוקה
םיריעצ י"ע התנכותש תיפרג תגצמ - ורטניא והז .תמאב והמ
,המיאתמ הקיזומ םע םייפיפי םיפרג םיטקפא הארמו תפרצמ
- הקפהה תא ובהאת םא .היצמינא אל - תמא ןמזב םיבשוחמה
.רתוי םימיהדמ םירבדל האלה םכתא הנפי ינאו ראוד יל וחלש
!תופארי'ג
תופרי'גל הלכאה דומע לע םכתא הדימעמ תאז הנטק תינכות
,םכביבס תולעמ 360 בבותסהל םכל תרשפאמו תויח ןגב
רתוי הארנ היה .יתימאו ידמימ תלת הארנ .הטמלו הלעמל
...תוזז םג ויה תופרי'גה םא ענכשמ
יטנמור


ינשה ןימה םע רשקתל ךיא
ןיבהל םיכירצ הב היוירט ןונגיסב תעשעשמ תינכות
... רמוא אוהשכ ינשה ןימה ןווכתמ תמאב המל
.דומחו יפרג ןונגסה ,תונבל תולאשו םינבל תולאש
המ ולגו גוזה ינב 2 לש אלמה םשה תא ודילקה
.םהינב המאתהה לע בשוח הבהאה ןובשחמ

ליעי


םא דואמ הליעיכ ררבתהל היושע תאז העיתפמ תינכות
ירחא .םכלוק תא ועמושב קתתשמ ךא חובנל הטונ םכבלכ
תולימ רפסמ טילקהל אוה תושעל םכילעש לכ הנקתהה
.הצר הנכותה תא ריאשהל תיבה תא םכבזעבו ,בלכל העגרה
.םכלוק תא הנכותה עימשת שיערי וא חבני בלכהש םעפ לכב

רתא הקיתעמ תאז תישפוחו הנטק הנכות
,םכלש חישקה קסידה לא וקלח וא םלש
ךרוצ אלל ןמז לכב וב ןייעל ולכותש ידכב
.טנרטניאל רבחתהלהקיסומ


 WinAmp   Sonique   :הקיסומ תעמשהל תונכות

,עשר ר"ד לש "Just the 2 of us" רישל יוסיכ תסריג
!דומחו רצק .זרואפ ןיטסוא לש יחצינה ובייוא(Higgins) סניגיה :רצוי
.ינורטקלא ,טקשו יבציק ,ילטנמורטסניא :ןונגס
הדרוהל תונתינ ויתוריצי לכש ,רתויב רשכומ רצוי
הווש ,םינוש תונונגיסב רצוי .טנרטניאהמ תישפוח
.ןיזאהלו דירוהל
(הדרוהל םינכומ םיריש תמישרל הפ וצחל)
(רתאל הפ וצחל)

(DNA Groove) ישי ןב ןרילא :רצוי
.ינורטקלא ,ילטנמורטסניא :ןונגס
ןייפאתמ אוהו םינש רבכ תבשחוממ הקיסומ רצוי ןרילא
...סנארט אל אקווד הז ינורטקלאו .ידוחי ןונגיסב